2019 – kolejny rok bez priorytetów

29 lipca 2020Aktualności

deszcz

Stanowisko Klubu Radnych Rady Miasta Bolesławiec IMPULS MIASTA do wykonania budżetu oraz Raportu o stanie miasta za 2019 rok, wyrażone podczas sesji Rady Miasta Bolesławiec 29 lipca 2020r.

Podobnie jak w roku ubiegłym, Klub Radnych IMPULS MIASTA przede wszystkim zwraca uwagę na brak realizacji w kolejnym 2019 roku inwestycji żłobka miejskiego oraz programu budownictwa komunalnego dla młodych małżeństw i najmniej zarabiających, a także braku wprowadzenia budżetu obywatelskiego. W roku minionym władze miasta (na wniosek prezydenta miasta) dokonały natomiast przywrócenia podatku od nieruchomości (mieszkań) oraz maksymalizacji pozostałych podatków i opłat.  Nie uwzględniono również wniosku naszego Klubu o przywrócenie 90% bonifikaty od ceny sprzedaży mieszkań komunalnych bez ograniczeń, co do liczby takich mieszkań w danej wspólnocie, tak, aby prawo i zasady były równe dla wszystkich.

Przedstawiony radnym przez Prezydenta Miasta Bolesławiec Raport o stanie miasta w 2019r.  pozwala przyjrzeć się głównym tendencjom rozwojowym i zmianom jakie zachodzą w różnych sferach życia. W dokumencie opisano wiele obszarów aktywności miasta, również te, do których nie zobowiązuje ustawa o samorządzie gminnym w swoim fragmencie poświęconym Raportowi. Jednak w tak szerokim rozumieniu i ujęciu dokumentu zabrakło w nim kilku istotnych kwestii oraz omówienia deficytów, które dałyby pełniejszy obraz stanu miasta w 2019:

1. Podobnie jak w roku ubiegłym, w przedłożonym radnym Raporcie za 2019r. zabrakło wskazania i opisu niezrealizowanych, istotnych potrzeb wspólnoty samorządowej. Do takich zaniechań należy zaliczyć przede wszystkim brak żłobka miejskiego, brak budownictwa komunalnego dla młodych małżeństw i najmniej zarabiających. W dokumencie nie opisano także poważnych skutków tych zaniedbań.

2. Raport nie przedstawia w przejrzysty sposób faktu przywrócenia (na wniosek prezydenta miasta) podatku od nieruchomości (od mieszkań) oraz podniesienia do maksymalnie dopuszczanych prawem stawek i opłat lokalnych (od działalności gospodarczej, środków transportowych, opłaty targowej).

3. W Raporcie nie przedstawiono informacji o kontrolach i audytach wewnętrznych i zewnętrznych, a co za tym idzie wniosków i zaleceń pokontrolnych. Zwracaliśmy na to uwagę w naszym wystąpieniu w roku 2019.

4. W sprawozdaniu nie wskazano priorytetów i prognoz na kolejny rok. Nie chodzi tutaj o kompleksowy plan działań, ale raczej informację o kilku, czy kilkunastu priorytetowych obszarach, gdzie władze gminy planują strategiczne zmiany.

5. Analogicznie do Raportu za 2018r., w sprawozdaniu za 2019r. zabrakło benchmark’ingu – porównania do innych gmin podobnej wielkości.

6. W dalszym ciągu zbyt lakonicznie ujęto dane dotyczące spółek komunalnych i jednostek organizacyjnych gminy. Nie wskazano stanu finansów spółek i tego w jakim stopniu i czy są zadłużone. Podano tylko ich wartość oraz udział procentowy Gminy Miejskiej Bolesławiec. Warto zaznaczyć, że miasto Bolesławiec wciąż posiada udziały w Telewizji Lokalnej Azart-Sat  Sp. z o.o. (40%) mimo zapowiadanej od wielu lat sprzedaży tych udziałów.

7. Ustawa o samorządzie gminnym, we fragmencie poświęconym Raportowi, wspomina o sprawozdaniu z realizacji budżetu obywatelskiego, którego w dalszym ciągu brak w Bolesławcu, a który w sposób szczególny wpływałby na aktywność społeczności lokalnej i jej zaangażowanie w życie i rozwój miasta.

Mając na względzie powyższe, Klub Radnych IMPULS MIASTA wstrzymał się od udzielenia wotum zaufania i absolutorium dla Prezydenta Miasta za 2019r. Równocześnie wnioskujemy, aby w kolejnych budżetach, a co za tym idzie – raportach Prezydent Miasta ujmował wskazane wyżej zagadnienia, zadania i sugestie.

Radni Miasta Bolesławiec Klubu IM:
– Maciej Małkowski – przewodniczący Klubu
– Iwona Bojko
– Dominik Chodyra
– Łukasz Molak

 

5 2 votes
Article Rating
0
Would love your thoughts, please comment.x