Coroczna ocena działań Prezydenta Miasta

27 maja 2021Aktualności

bc rat

Stanowisko Klubu Radnych Rady Miasta Bolesławiec IMPULS MIASTA do Raportu o stanie miasta  oraz wykonania budżetu za 2020 rok, wyrażone podczas sesji Rady Miasta Bolesławiec  26. maja 2021r.

Przedstawiony radnym przez Prezydenta Miasta Bolesławiec Raport o stanie miasta w 2020r.  pozwala przyjrzeć się głównym tendencjom rozwojowym i zmianom jakie zachodzą w różnych sferach życia. W dokumencie opisano wiele obszarów aktywności miasta, również te, do których nie zobowiązuje ustawa o samorządzie gminnym w swoim fragmencie poświęconym Raportowi. Jednak w tak szerokim rozumieniu i ujęciu dokumentu zabrakło w nim kilku istotnych kwestii oraz omówienia deficytów, które dałyby pełniejszy obraz stanu miasta w 2020, na co zwracaliśmy uwagę przy omawianiu raportów w minionych latach.

Rok 2020 był, między innymi, dla bolesławian rokiem szczególnym. Pandemia zmuszała i wciąż zmusza nas do zmiany stylu i trybu życia w wielu jego sferach. Ubiegły rok był trudny dla biznesu, pracodawców i pracowników, dla rodziców, dzieci i młodzieży. Trudny też był dla samorządów, gdzie wiele było mowy o potrzebie oszczędzania i roztropnego wydatkowania pieniędzy podatników.

Nie był to dobry rok i czas do podnoszenia lokalnych podatków i opłat dla bolesławian i bolesławieckich przedsiębiorców, którzy tracili pracę, otrzymywali mniejsze wypłaty i zmuszeni byli do ograniczenia bądź zawieszania działalności gospodarczej, co, m.in. powodowało zwolnienia wśród pracowników. Skupieni wokół prezydenta miasta radni miejscy, na jego wniosek, dokonali jednak maksymalnego, dopuszczanego prawem podniesienia stawek lokalnych podatków i opłat (za mieszkania, od nieruchomości działalności gospodarczej, od środków transportowych, opłaty targowej i za śmieci), czemu jednoznacznie sprzeciwiali się m.in. radni Impulsu Miasta. Wiele samorządów tego nie robiło starając się ulżyć mieszkańcom i przedsiębiorcom, a co za tym idzie pracownikom. Pozytywnie stymulowali tym lokalną gospodarkę. Niestety, nie w Bolesławcu, który, wg Polskiej Akademii Nauk staje się miastem skazanym na marginalizację tracąc swoje funkcje społeczno – gospodarcze i powiększające swój dystans rozwojowy. Kwalifikacja ta, dokonywana przez naukowców, podyktowana jest w naszej ocenie m.in. brakiem atrakcyjnego programu budownictwa mieszkaniowego dla młodych, zapewnienia miejskich miejsc żłobkowych i zachęcaniu rodziców do pozostania w Bolesławcu.

Podobnie jak w latach ubiegłych, Klub Radnych IMPULS MIASTA przede wszystkim zwraca uwagę właśnie na brak realizacji w kolejnym, 2020 roku inwestycji żłobka miejskiego oraz programu budownictwa komunalnego dla młodych małżeństw i najmniej zarabiających, a w samym Raporcie nie opisano poważnych skutków tych zaniedbań. Zabrakło również wprowadzenia budżetu obywatelskiego, który wspomina ustawa o samorządzie gminnym we fragmencie poświęconym treści Raportu za dany rok. Należy pamiętać, że budżet obywatelski z powodzeniem funkcjonuje w wielu miastach i w sposób szczególny wpływa na aktywność społeczności lokalnej i jej zaangażowanie w życie i rozwój miasta.

Podobnie jak w latach ubiegłych w Raporcie nie przedstawiono informacji o kontrolach i audytach wewnętrznych i zewnętrznych, a co za tym idzie wniosków i zaleceń pokontrolnych. Zwracaliśmy na to uwagę w przeszłości.

W sprawozdaniu nie wskazano priorytetów i prognoz na kolejny rok. Nie chodzi tutaj o kompleksowy plan działań, ale raczej informację o kilku, czy kilkunastu priorytetowych obszarach, gdzie władze gminy planują strategiczne zmiany.

Analogicznie do Raportów z lat ubiegłych, w sprawozdaniu za 2020r. zabrakło benchmark’ingu – porównania do innych gmin podobnej wielkości, co dałoby pełniejszy obraz stanu miasta.

W dalszym ciągu zbyt lakonicznie ujęto dane dotyczące spółek komunalnych i jednostek organizacyjnych gminy. Nie wskazano stanu finansów spółek i tego w jakim stopniu i czy są zadłużone. Podano tylko ich wartość oraz udział procentowy Gminy Miejskiej Bolesławiec. Warto zaznaczyć, że miasto Bolesławiec wciąż posiada udziały w Telewizji Lokalnej Azart-Sat  Sp. z o.o. (40%) mimo zapowiadanej od wielu lat sprzedaży tych udziałów. W 2020 roku (w stosunku do roku 2019) wzrosły również miejskie wydatki na media i reklamę –  o ponad 70 tys. zł i wyniosły blisko 0,5 mln zł.

Mając na względzie trudny rok pandemii występującej 2020 r. oraz powyższe uwagi, Klub Radnych IMPULS MIASTA wstrzymał się od udzielenia wotum zaufania i absolutorium dla Prezydenta Miasta za 2020r. Równocześnie, podobnie jak w latach ubiegłych, wnioskujemy, aby w kolejnych budżetach, a co za tym idzie – raportach Prezydent Miasta ujmował wskazane wyżej zagadnienia, zadania i sugestie.

Radni Miasta Bolesławiec Klubu IM:

– Maciej Małkowski – przewodniczący Klubu

– Iwona Bojko

– Dominik Chodyra

– Łukasz Molak

0 0 votes
Article Rating
0
Would love your thoughts, please comment.x