Ograniczone Zaufanie za 2018r.

27 czerwca 2019Aktualności

ratusz

Brak żłobka miejskiego oraz brak budownictwa komunalnego dla młodych małżeństw i najmniej zarabiających, to główne powody, dla których Klub Radnych IMPULS MIASTA wstrzymał się w udzieleniu Prezydentowi Miasta absolutorium i wotum zaufania za 2018r.

Przedstawiony radnym przez Prezydenta Miasta Bolesławiec Raport o stanie miasta w 2018r.  pozwala przyjrzeć się głównym tendencjom rozwojowym i zmianom jakie zachodzą w różnych sferach życia. W dokumencie opisano wiele obszarów aktywności miasta, również te, do których nie zobowiązuje ustawa o samorządzie gminnym w swoim fragmencie poświęconym Raportowi. Jednak w tak szerokim rozumieniu i ujęciu dokumentu zabrakło kilku istotnych kwestii oraz opisania deficytów, które dałyby pełniejszy obraz stanu miasta w 2018. 

1. Ustawa o samorządzie gminnym zobowiązuje wprost organy wykonawcze gmin do przedstawienia w Raporcie sprawozdania z realizacji „polityk i programów”. Tymczasem w przedstawionym dokumencie jedynie wymieniono te uchwały określające owe „polityki i programy” odsyłając czytelnika do lektury Biuletynu Informacji Publicznej w tym zakresie. Mieszkaniec z trudem może dotrzeć do sprawozdań z realizacji tych dokumentów (ich ewaluacji). Raport ma charakter publiczny i jest przyczynkiem do dyskusji o stanie miasta z udziałem mieszkańców. Powinien zatem być przede wszystkim maksymalnie przejrzysty i czytelny. Zachodzi zatem obawa braku wypełnienia dyspozycji ustawy co do treści Raportu w tym obszarze.

2. W przedłożonym radnym Raporcie zabrakło opisu i wskazania niezrealizowanych, istotnych potrzeb wspólnoty samorządowej i problemów, takich jak np. brak żłobka miejskiego, brak budownictwa komunalnego dla młodych małżeństw i najmniej zarabiających.

3. Część główna Raportu opisująca działania i efekty w poszczególnych obszarach zadań samorządu; zabrakło w niej informacji o kontrolach i audytach wewnętrznych i zewnętrznych, a co za tym idzie wniosków i zaleceń pokontrolnych (w BIP znajduje się wykaz kontroli zewnętrznych tylko do 2014r., a audytów wewnętrznych do 2013).

4. W Raporcie nie wskazano  priorytetów i prognoz na kolejny rok. Nie chodzi tutaj o kompleksowy plan działań, ale raczej informację o kilku czy kilkunastu priorytetowych obszarach, gdzie władze gminy planują poważne zmiany.

5. Brak benchmark’ingu – porównania do innych gmin podobnej wielkości.

6. Zbyt lakoniczne ujęcie dotyczące spółek komunalnych i jednostek organizacyjnych gminy. Nie wskazano stanu finansów spółek i tego w jakim stopniu i czy są zadłużone. Podano tylko ich wartość oraz udział procentowy Gminy Miejskiej Bolesławiec.

7. Ustawa wspomina o sprawozdaniu z realizacji budżetu obywatelskiego, którego w dalszym ciągu brak w Bolesławcu, a który w sposób szczególny wpływałby na aktywność społeczności lokalnej i jej zaangażowanie w życie i rozwój miasta. 

Mając na względzie powyższe, Klub Radnych IMPULS MIASTA wstrzymał się w udzieleniu absolutorium i wotum zaufania dla Prezydenta Miasta za 2018r. Równocześnie wnioskujemy, aby w kolejnych raportach ujmował wskazane wyżej zagadnienia, czy sugestie. Wiąże się to z koniecznością opracowania projektu uchwały Rady Miasta w sprawie określenia zakresu przedmiotowego Raportu o stanie miasta. 

5 1 vote
Article Rating
0
Would love your thoughts, please comment.x